Leerlingenzorg

Op De Kopermolen zetten we ons in om goed onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Binnen school kan een leerling gebaat zijn bij een extra duwtje in de rug. Deze ondersteuning wordt gegeven door een leerkracht in of buiten de klas aan leerlingen die dit duwtje nodig hebben. Binnen school zijn er personeelsleden met verschillende expertises aanwezig.

We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband IJssel Berkel, schoolarts (GGD) en jeugdhulppartners. Ouders zijn hier nauw bij betrokken.  

29
R.K. BS De Kopermolen 125

Passend onderwijs

Op onze school kan een leerling op zijn of haar eigen niveau werken. Daarbij wordt het welbevinden en de leerling gemonitord. We passen ons onderwijs aan op het niveau van de leerlingen waar nodig en waar mogelijk. Leerkrachten stemmen hun lessen zo goed mogelijk af op de verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. Als school beschikken wij over de kennis en vaardigheden voor basis en lichte onderwijsondersteuning. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. In dit ontwikkelingsperspectief wordt samen met ouders/verzorgers en/of andere deskundigen o.a. ondersteuningsbehoefte van de leerling op opgesteld.

Header Contact (5)

Verrijkingsgroep

Voor (hoog)begaafde leerlingen bieden wij als school passend onderwijs. Binnen De Kopermolen is een gespecialiseerde leerkracht aanwezig. Deze leerkracht denkt mee binnen de groep voor een passend lesaanbod.

De verrijkingsgroep komt op een vast moment in de week samen en is voor leerlingen van midden groep 3 t/m 8 voor wie het verdiepings- en verrijkingsaanbod in de groep niet toereikend is. Binnen de verrijkingsgroepen wordt er gewerkt met de volgende strategie: de leerlingen worden uitgedaagd door herkenbare complexe opdrachten. Bij de aanpak van de opdrachten krijgen ze feedback op hun (metacognitieve) aanpak en ontwikkelingsproces. Doelen van de verrijkingsgroep: ontwikkelen van denkvaardigheden, ontwikkelen van een groei-mindset, kunnen reflecteren op eigen leer- en ontwikkelingsproces en ook op metacognitief niveau. Mocht deze uitdaging passen bij de leerling dan kan deze deel nemen aan deze verrijkingsgroep en/of aan een bovenschoolse plusklas.